Procedura zgłaszania reklamacji

OBSŁUGA REKLAMACJI

Produkty marki Mitech produkowane są w oparciu o procedury Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPR-070042019 i 1020-CPR-070042018 podlegają stałej kontroli gwarantującej najwyższą jakość gotowego wyrobu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością produktu prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Technicznym firmy Mitech Chemia Budowlana Sp.zo.o. odpowiedzialnym za obsługę zgłoszeń (e-mail: reklamacje@mitech.pl). Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną należy zapoznać się z niniejszą procedurą reklamacyjną oraz skorzystać z załączonego dokumentu „Protokół zgłoszenia reklamacji“ (do pobrania poniżej).

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

  1. Reklamacje klient zgłasza w punkcie zakupu produktu (zwanym dalej Sprzedawcą) w formie pisemnej na formularzu „Protokół zgłoszenia reklamacji”. Dopuszczalne jest także przyjęcie reklamacji napisanej przez klienta odręcznie pod warunkiem, że przesłane pismo zawiera informacje zawarte w formularzu „Protokół zgłoszenia reklamacji”. Od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji w punkcie zakupu, sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych wizji lokalnych, przeprowadzenia specjalistycznych badań lub ekspertyz, których termin wykonania uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji w terminie, klient zostanie poinformowany o przedłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji.
  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji są dokumenty (faktura, paragon) potwierdzające, że reklamowany towar jest produkcji Mitech Chemia Budowlana Sp. zo.o., zwanej dalej Producentem. Bez tych dokumentów, reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrywana. Warunkiem koniecznym jest całkowite uregulowanie należności za reklamowane materiały. W przypadku niedopełnienia w/w wymagań, reklamacja zostanie odrzucona z powodu braków formalnych.
  1. Należy określić czy Reklamujący jest podmiotem gospodarczym, czy klientem indywidualnym, bo od tego zależy czy stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego czy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Rękojmia czy Umowa gwarancyjna).
  1. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Producenta (doradca techniczny, przedstawiciel działu technicznego lub laboratorium) dokona wizji lokalnej na obiekcie, na którym reklamowany jest towar. Celem wizyty jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych danych w tym dokumentacji zdjęciowej oraz sporządzenie Notatki służbowej.
    Producent przed rozpatrzeniem reklamacji może zażądać od uprawnionego dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

  1. Informacja zwrotna o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego zostanie wysłana do zgłaszającego reklamację w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej do zgłaszającego reklamację najpóźniej w 14 dniu od przyjęcia reklamacji (data na Protokole zgłoszenia reklamacji).
  1. Naprawa gwarancyjna.
    W przypadku, gdy na skutek stwierdzonych wad produktu Mitech wynikającego z zakresu gwarancji pożądane jest wykonanie naprawy gwarancyjnej, producent zobowiązuje się dostarczyć potrzebne materiały wolne od wad. Producent zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia wad.

Do pobrania

Powrót do góry